แอร์โรว์เฮด (Arrow Head)

แอร์โร์เฮด (Arrow Head, Aztex Head, Giant Arrow Head)

แอร์โรว์เฮด จัดอยู่ในประเภท 'ไม้อยู่เหนือน้ำ' ความสูงประมาณ 50 เซนติเมตร ดอกเป็นช่อสีขาวอมเหลืองแต้มน้ำตาลแดง และเป็นดอกแยกเพศ เหมาะสำหรับจัดสวนไม้น้ำ และปลูกในภาชนะตั้งประดับสถานที่ ดอกออกเป็นช่อ ชูขึ้นเหนือพุ่มใบ ขนาดดอกประมาณ 5 เซนติเมตร ออกดอกตลอดทั้งปี ลักษณะใบเป็นรูปหัวลูกศร ยาว 15 - 20 เซนติเมตร ใบหนาสีเขียวเป็นมัน เห็นเส้นใบชัดเน ปลายเรียวแหลม ขอบใบเรียบ ก้านใบอวบน้ำ ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำต้นอ่อนที่แตกจากกอต้นแม่ หรือใช้เมล็ด